Naše Biofarma » Farmy » Farma BEMAGRO

Farma BEMAGRO

Společnost vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří jednu čtvrtinu – cca 470 hektarů. Ve vedlejší obci Meziříčí se nachází sušárna obilí, kravín, mlékárna a sklady zeleniny.

Oproti jiným farmám zařazeným v projektu se jedná o farmu s netradičně velkou rozlohou. Hlavním nositelem vizí ve vývoji a směru farmy je její vlastník, pan Miloslav Knížek.  V roce 2006 přišel pan Knížek s myšlenkou přechodu na ekologické zemědělství a v roce 2015 se farma posunula ještě dále, získala status biodynamické farmy a právo užívat značku DEMETER.

Biodynamické zemědělství vychází z učení Rudolfa Steinera - rakouského filosofa, přírodovědce, pedagoga a dramatika, zakladatele antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a farmacie. Označení biodynamické zemědělství vzniklo v roce 1929 a od té doby si získalo příznivce po celém světě. Biodynamické zemědělství pracuje v souladu s přírodou bez chemických zásahů, s přirozenými rytmy Země, Měsíce a ostatních okolních planet, které svým působením ovlivňují veškerý život na naší planetě. Všímá si propojenosti všeho kolem nás a celého vesmíru do jednoho celku. Celou svoji činnost vnímá v souvislostech a vzájemném propojení.

Důležitou myšlenkou biodynamického způsobu hospodaření je soběstačnost a minimální závislost na vnějších vstupech. Farma by měla fungovat jako samostatný organizmus. V ideálním případě by měla zahrnovat vše, co potřebuje pro svou existenci - vyvážený poměr orné půdy, luk a pastvin a k nim odpovídající množství zvířat, pro které je schopna vyprodukovat vlastní krmivo, které zpětně poskytne potřebné množství organického hnojiva pro půdu. A to je přesně to, o co v Bemagro usilují.

Hospodaření na půdě je dáno především požadavky na krmení hospodářských zvířat. Na farmě se snaží o využívání především vlastních krmiv bez nutnosti dokupování z vnějšku. Péče o půdu a zlepšování její kvality představuje hlavní cíl hospodaření. V Bemagru se řídí heslem, že správný zemědělec by měl půdu předat další generaci v lepší kvalitě, než ve které ji získal on. Na polích jsou pěstovány obiloviny (pšenice, žito, špalda, tritikale, oves, ječmen, jednozrnka, dvouzrnka), pohanka, krmná řepa, brambory a další. Jeden hektar zaujímá zeleninová zahrada s rozmanitými druhy zeleniny a kvetoucími bylinkami. Jejich květy zahradu oživují, lákají včely a další hmyz a přispívají k celkové harmonii zahrady.

Při péči o půdu se využívají speciální biodynamické preparáty z rostlin a živočišných orgánů. Jejich cílem není nadopovat rostliny živinami, ale obnovit přirozenou životaschopnost půdy, ze které budou následně vyrůstat zdravé silné rostliny. 

Na farmě je chován jak mléčný skot, tak i plemena masná, prasata, kozy, ovce a slepice. Aby byl chov zvířat v harmonii a vyvážený, chovají se vždy samice i samec od daného živočišného druhu. K biodynamické farmě patří i neodmyslitelné včelstvo. K farmě patří nově vybudovaná mlékárna, kde je mléko šetrně pasterováno a zpracováváno na další produkty. V současné době farma lidem nabízí pasterované nehomogenizované mléko ve skleněných lahvích, jogurt ve skleničkách, tvaroh, máslo a sýry zrající ve sklepích. Další produkty budou postupně následovat.

Nedílnou součástí činnosti farmy je péče o okolní krajinu a zachování a podpora její biologické rozmanitosti. Mezi pozemky jsou proto vysazovány meze s keři a remízky, zakládají se vodní plochy a vysazují stromořadí. Tyto krajinné prvky jsou útočištěm mnoha druhů organismů, poskytují stín a působí také jako větrolamy. A navíc mají i estetickou úlohu, aby krajina byla pestrá a krásná.

Spousty dalších informací o farmě, její činnosti a plánech naleznete na jejích webových stránkách www.bemagro.cz

Návštěva této farmy, její příběh a vize jsou jakýmsi duševním pohlazením. Je příjemné vidět, že přemýšlet, plánovat a realizovat lze i jinak a všem lidem v Bemagru za to velké díky.

Poslání Bemagra: S porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o nám svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla i duše.


Základní charakteristiky biodynamické farmy

  1. Uzavřenost podniku – zemědělský statek je chápán jako organismus, který musí být do jisté míry uzavřený, aby zůstal zdravý. Každý podnik by měl pěstovat rostliny i chovat zvířata – krmiva i hnojiva by měla pocházet pokud možno z vlastního statku.
  2. Podniková individualita - každý podnik je jiný díky jiným klimatickým, půdním a geografickým podmínkám, především ale individualitou zemědělce.
  3. Péče o půdu – pro péči o úrodnost půdy se používají speciální preparáty připravované z léčivých rostlin a živočišných orgánů. Důraz se klade na ošetřování statkových hnojiv a kompostování. Smyslem hnojení není dodávat půdě živiny, ale půdu oživit.
  4. Pěstování rostlin - pěstitelské postupy se příliš neliší od obecných předpisů pro ekologické zemědělství. Důraz se klade na to, aby rostlina vyrůstala z úrodné, živé půdy a byla vnitřně odolná vůči napadení zvenčí.
  5. Chov zvířat - výsadní postavení má v biodynamické zemědělství hovězí dobytek, který má schopnost velmi dobrého trávení umožňující zpracování velkého množství píce. Krávy se neodrohují, rohy jsou považovány za součást zvířete. Dává se přednost přirozené plenitbě před inseminací. Důležitá je péče lidí o zvířata. Mladá zvířata by měla pocházet z uznaného biologicko-dynamického stáda.
  6. Organizace a ekonomika - mnoho podniků jsou klasická rodinná hospodářství. Půda by neměla být předmětem spekulací, často proto bývá majetkem nadace, sdružení spotřebitelů apod. a biodynamický zemědělec ji pouze obhospodařuje.
  7. Sociální význam - statek není jen místem produkce potravin, ale je místem soužití lidí. Na mnoha místech biodynamické statky slouží při terapii postižených lidí a lidí, kteří mají problém se začleněním do společnosti.
  8. Antroposofická filosofie - preparáty mají podněcovat v kompostu, hnoji a následně v půdě procesy, jejichž výsledkem jsou pak jednotlivé živiny.
  9. Životní styl - biodynamické zemědělství není jenom hospodaření, je to i životní styl.

Zdroj: agroserver.cz

 

Produkty

Česká pohanka lámanka NAŠE BIOFARMA 400 g

Česká pohanka...

Pohanka lámanka pochází ze zrn vypěstovaných na...

 
Česká špalda loupaná NAŠE BIOFARMA 500 g

Česká špalda...

Špaldová zrna jsme pro vás vypěstovali na naši...

 
Česká pohanka kroupy  NAŠE BIOFARMA 500 g

Česká pohanka...

Pohanku jsme pro vás vypěstovali na naši vlastní...

 
Česká dvouzrnka NAŠE BIOFARMA

Česká dvouzrnka...

Původní nepřešlechtěný druh pšenice. Pochází z...

 
Další produkty

Kontakt

Malonty 101
382 91, okres Český Krumlov

Hana Kýbusová
Tel.: 607 540 853, 380 325 111 , www.bemagro.cz
E-mail: hana.kybusova@centrum.cz, bemagro@quick.cz